Anbefalinger til en kommende museumsreform

Anbefalinger til en kommende museumsreform

SMK – Statens Museum for Kunst. Pressefoto

En arbejdsgruppe, som i april blev nedsat af kulturministeriet, har netop afleveret en rapport til kulturministeren med anbefalinger til nye tilskudsmodeller for statsanerkendte museer.

Arbejdsgruppen om museumsreform blev nedsat 28. april 2023 i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at regeringen vil ”reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen blandt andet gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumstilskuddene”.

Arbejdsgruppens hovedopgave har været at komme med anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Arbejdsgruppen har blandt andet set på, hvilke opgaver museerne fremadrettet skal løse. Derudover har arbejdsgruppen skulle komme med anbefalinger til et enkelt, gennemsigtigt og fleksibelt tilskudssystem med en hensigtsmæssig incitamentsstruktur, der understøtter museernes opgaver. Sigtet med arbejdsgruppens rapport er at levere et fagligt oplæg, der belyser mulige tiltag i en museumsreform, herunder fordele og ulemper.

Arbejdsgruppen har i alt 17 anbefalinger til en kommende reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Anbefalingerne er et fagligt indspil til de politiske drøftelser om en kommende museumsreform.

Arbejdsgruppen har set på følgende områder:

1. De statslige og statsanerkendte museers nuværende opgaver
2. Anbefalinger til statsanerkendte museers fremtidige opgaver
3. Beskrivelse og formulering af mulige elementer i tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, herunder kriterier for at modtage tilskud
4. Udarbejdelse af anbefalinger til mulige modeller for en reform af tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, inkl. konsekvensberegninger

Hovedkonklusioner

Arbejdsgruppen anbefaler en forenklet og mere opdateret beskrivelse af museernes opgaver under temaerne vidensudvikling, samlingsudvikling og formidling, der er indbyrdes afhængige og skal løses med høj kvalitet. Det skal afløse de nuværende “fem søjler”, indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Arbejdsgruppen anbefaler også at indføre minimumskrav, som statsanerkendte museer skal leve op til både for at opnå eller bevare en statsanerkendelse. Det betyder, at museer også kan miste deres statsanerkendelse, hvis de ikke lever op til kravene.

Endelig anbefaler arbejdsgruppen flere modeller for tilskud, som skal sikre en mere gennemsigtig og enkel tilskudsstruktur end den, der er i dag. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at de anbefalede tilskudsmodeller er baseret på objektive og målbare parametre, der er ens for alle på tværs af museumstyper.

Alle rapportens anbefalinger

Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Anbefalingerne skal tjene som inspiration til at udvikle og styrke museumsområdet. Visse af anbefalingernes implementeringer vil forudsætte en revision af museumsloven.

STATSANERKENDTE MUSEERS FREMTIDIGE MÅL OG OPGAVER

Anbefaling 1: En museumsreform skal understøtte fire primære formål på nationalt niveau:
• Et sammenhængende, mangfoldigt og dynamisk museumslandskab med museer i hele landet.
• Bevaring og udvikling af relevante kultur- og naturarvssamlinger (kunst-, kultur- og naturhistoriske).
• Relevante museer for borgere og samfund.
• Styrke dannelse og medborgerskab ved at sætte fortid, nutid og fremtid i perspektiv.

Anbefaling 2: Alle statsanerkendte museer skal have høj faglig kvalitet og en bæredygtig økonomi.

Anbefaling 3: Museernes opgaver skal forenkles fra fem søjler til tre indbyrdes afhængige og ligeværdige opgaver; samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling.

Anbefaling 4: Museerne skal have fokus på at arbejde strategisk med professionel ledelse, herunder udpegning af bestyrelsesmedlemmer på baggrund af relevante og professionelle kompetencer.

KRAV TIL STATSANERKENDELSE OG FRATAGELSE AF STATSANERKENDELSE

Anbefaling 5: Museer, der er statsanerkendt eller ønsker at blive det, skal leve op til en række minimumskrav for at opnå og bevare statsanerkendelse. De samme krav vil udgøre minimumskravene i en ny tilskudsmodel.

Anbefaling 6: Et museum skal fratages sin statsanerkendelse, hvis det ikke længere lever op til kravene for at opnå og bevare statsanerkendelse.

Anbefaling 7: Kompetencen til at træffe afgørelse om at tildele og fratage en statsanerkendelse skal placeres hos et armslængdeorgan.

Anbefaling 8: Ud fra et princip om at forenkle og reducere mængden af administrative krav til museerne skal der ryddes op i Kulturministeriets (Slots- og Kulturstyrelsens) krav og anbefalinger til statsanerkendte museer.

TILSKUDSELEMENTER

Anbefaling 9: En ny tilskudsmodel skal understøtte høj kvalitet i museernes samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling.

Anbefaling 10: En ny tilskudsmodel skal baseres på objektive data for, hvor mange brugere, indtægter og antal fagfællebedømte forskningspublikationer museerne har.

Anbefaling 11: De data, der lægges til grund for en tilskudsmodel, skal fremover kvalitetssikres og udvikles.

TILSKUDSMODELLER

Anbefaling 12: Der skal være sammenhæng mellem det niveau, museerne løser deres opgaver på, og deres tilskud fra staten, og tilskudsmodellerne skal sikre dynamik i tilskudssystemet.

Anbefaling 13: Tilskud skal fordeles ud fra enten:
• En trappemodel, hvor tilskuddene tildeles ud fra det niveau, det enkelte museum samlet set løser opgaverne på.
eller
• En byggeklodsmodel, hvor tilskuddene tildeles ud fra det niveau, det enkelte museum løser de enkelte opgaver på.

Anbefaling 14: Museerne skal tildeles et grundtilskud, som er højere end det laveste tilskudsniveau i dag. Museerne modtager blandt andet grundtilskuddet for at varetage og udvikle deres samling.

Anbefaling 15: Kulturministeriets (Slots- og Kulturstyrelsens) eksisterende tilsynskoncept af de statsanerkendte museer bør revideres, så det understøtter en ny tilskudsmodel. Et nyt tilsynskoncept bør også omfatte et fagligt tilsyn, som sikrer, at museerne lever op til målet om høj faglig kvalitet.

Anbefaling 16: Statslige driftstilskud til de statsanerkendte museer bør fordeles ud fra tilskudsmodellen.

Anbefaling 17: Museerne skal have en passende omstillingsperiode, hvor konsekvenserne så vidt muligt afbødes for de museer, der som følge af en ny tilskudsmodel vil opleve et fald i tilskudsniveauet.

Du kan læse hele rapporten her.

Kilde: Kulturministeriet

Arbejdsgruppen består af en forperson og syv medlemmer:
• Claus Juhl, direktør, FORSKEL (forperson for arbejdsgruppen)
• Mikkel Bogh, professor og centerleder v. Københavns Universitet, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst
• Gitte Ørskou, direktør for Moderna Museet
• Mads Stendorf Hansen, direktør, Brancheforeningen Danhostel
• Nikolas Lyhne-Knudsen, administrerende direktør, Danske Spil
• Claus Kjeld Jensen, direktør for Vardemuseerne, forperson for Organisationen Danske Museer (ODM) (efter indstilling fra ODM)
• Stine Johansen, direktør, KL (efter indstilling fra KL)
• Dorthe Weinkouff Barsøe, direktør, Dansk Arkitektur Center (efter indstilling fra Dansk Industri og Dansk Erhverv i fællesskab)

Del artiklen

'Anbefalinger til en kommende museumsreform'

Facebook